counter create hit

مطالب مرتبط:

زنان در عالی عملکرد از مدیریت متفاوت است

زنان در پست های عالی مدیریتی ناپدید می شوند

[باری] شرکت رسانه های اجتماعی می تواند جریمه توسط تا آنجا که $58.3 میلیون اگر آنها نمی, حذف یک برنامه پست از سیستم عامل خود را به زودی پس از آن گزارش شده است — در برخی از موارد در عرض 24 ساعت.(اعتبار تصویر: Thomas Lohnes/گتی ایماژ) [باری]